Skip to main content

Avís Legal

1.- Identificació del titular de l’espai web.

ARGEMI PREFABRICATS, S.L., amb NIF. B-62.111.802, i amb domicili a Centelles (08540), Ronda Font Grossa, Polígon Industrial La Gavarra, és el titular de l’espai web www.argemiprefabricats.com, nom al que es referiran d’ara endavant totes les referències d’aquest avís legal, per indicar el titular de l’espai web.

2.- Objecte d’aquest avís legal.

Aquest avís legal regula les condicions, l’accés i la utilització de l’espai web de www.argemiprefabricats.com, els seus continguts i serveis, de pagament o gratuïts, posats a disposició dels usuaris.

3.- Acceptació de les Condicions de l’Avís Legal.

3.1.- El mer accés i/o utilització d’aquest espai web, de tot o part dels seus continguts i serveis que s’hi incorporen, atribueix la condició d’usuari i suposa una adhesió plena i sense reserves a l’Avís legal i condicions d’ús que s’exposen a www.argemiprefabricats.com, en la versió publicada al moment que l’usuari accedeixi als mateixos. S’entendran acceptades pel simple fet de visitar les pàgines de www.argemiprefabricats.com. L’usuari declara ser major d’edat i que disposa de la capacitat legal per a obligar-se i assumir les condicions d’aquest Avís legal.

3.2.- L’usuari s’obliga a usar aquest espai web de forma diligent i correcta.

3.3.- El present avís legal i condicions d’ús de l’espai web poden ser objecte de periòdiques actualitzacions. En aquest cas l’usuari estarà subjecte a les condicions que existeixin en cada moment quan accedeixi a www.argemiprefabricats.com.

4.- Drets reservats.

4.1.– www.argemiprefabricats.com, és el propietari legítim de tots els drets legals de www.argemiprefabricats.com, pel que fa a imatges, logos, marques, continguts, aplicacions, software i resta d’elements que el composen. En conseqüència, l’usuari que accedeixi i/o utilitzi aquest espai web no pot, per cap concepte, copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o transmetre’ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de les informacions, elements, imatges i demés elements continguts a www.argemiprefabricats.com sense el consentiment exprés i per escrit de www.argemiprefabricats.com. Queda únicament autoritzada la simple visualització i càrrega per a ús personal i no comercial de l’usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones, empreses o entitats. Qualsevol altra utilització diferent a la autoritzada en les presents condicions general d’ús queda expressament prohibida.

4.2.- www.argemiprefabricats.com es reserva el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al seu espai web, en cas de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, o per qualsevol altra raó que consideri convenient.

5.- Responsabilitat per l’accés i ús dels continguts i serveis de www.argemiprefabricats.com.

5.1.- www.argemiprefabricats.com no controla ni pot assegurar l’absència de virus informàtics en la utilització dels serveis prestats a través de la xarxa tant del propi servei com dels prestats per tercers a través del servei i que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

5.2.- Els dispositius d’enllaç publicitari que www.argemiprefabricats.com posi a disposició dels usuaris, tenen per únic objectiu, facilitar l’accés a informació disponible a Internet www.argemiprefabricats.com no ofereix ni comercialitza ni intermèdia en els productes i/o serveis disponibles i oferts als enllaços, ni assumeix cap responsabilitat vers aquests. Només respondrà enfront els continguts originats directament pel propi servei. No respon ni constitueix suport per part del servei, dels productes o serveis prestats o oferts per terceres persones, entitats, empreses o usuaris per mitjà dels nostres serveis.

6.- Protecció de dades de caràcter personal.

6.1.- En compliment d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), i en especial el seu article 5, el titular d’aquesta pàgina web, www.argemiprefabricats.com informa a l’usuari, sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que l’usuari decideixi de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a www.argemiprefabricats.com les dades personals que li siguin demanades a la web per a la prestació dels serveis.

6.2.- També s’informa a l’USUARI de la incorporació de les seves dades a un fitxer, essent el seu titular i responsable ARGEMI PREFABRICATS, S.L., amb NIF. B-62.111.802, i amb domicili a Centelles (08540), Ronda Font Grossa, Polígon Industrial La Gavarra, i que amb aquest fitxer es realitzarà un tractament automatitzat de les seves dades amb la finalitat de gestionar l’administració, la informació i els serveis als seus usuaris interessats i clients, per part de ARGEMI PREFABRICATS, S.L.,

6.3.- Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, www.argemiprefabricats.com podrà, denegar el servei concret o la informació sol·licitada.

6.4.- L’USUARI haurà d’omplir els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de la cumplimentació defectuosa dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes i no actualitzades.

6.5.- ARGEMI PREFABRICATS, S.L., ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal.lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i demés riscos possibles.

6.6.- De la mateixa forma ARGEMI PREFABRICATS, S.L., s’obliga a complir la obligació de secret respecte de les dades contingudes en el fitxer automatitzat establerta en la legislació de protecció de dades aplicable.

6.7.- L’USUARI o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel.lació i, en el seu cas, oposició d’acord amb allò establert a la LOPD i demés normativa aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita a ARGEMI PREFABRICATS, S.L., i amb domicili a Centelles (08540), Ronda Font Grossa, Polígon Industrial La Gavarra, en la que s’acrediti la identitat de l’USUARI.

6.8.- www.argemiprefabricats.com comunica a l’usuari, mitjançant aquest avís, que fa ús de “cookies” quan l’usuari navega per les diferents pantalles i pàgines de la web. Les “cookies” utilitzades per www.argemiprefabricats.com son desades al disc dur de l’usuari però no poden llegir les dades contingudes en ell ni llegir els arxius “cookie” creats per altres proveïdors. No obstant, l’usuari, podrà impedir la generació de “cookies” mitjançant l’opció corresponent en el seu programa navegador. www.argemiprefabricats.com utilitza “cookies” amb l’objecte de reconèixer els usuaris que hagin utilitzat els serveis per a poder facilitar els mateixos. 6.9.- En el cas que www.argemiprefabricats.com presti en algun moment algun tipus de servei específic en el que determini unes previsions concretes diferents d’aquestes, en relació a la protecció de dades personals, tindran primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d’incongruència.

7.- Hiperenllaç i “framing”.

7.1.- La realització d’un enllaç i/o framing des del vostre lloc web cap a www.argemiprefabricats.com implica que qui ho fa, accepta i s’adhereix sense reserves a les condicions generals d’us del servei, a tots als altres termes i condicions del servei d’aquest espai web.

7.2.- Solament es permet l’enllaç i/o framing cap a la següent adreça web www.argemiprefabricats.com. Qualsevol altre enllaç inicial cap un nivell inferior, requerirà del consentiment exprés i per escrit de www.argemiprefabricats.com.

8.- Finalització.

www.argemiprefabricats.com podrà interrompre o cancel·lar l’espai web o qualsevol dels serveis que s’hi ofereixin als usuaris, en qualsevol moment i sense previ avís. En qualsevol cas, www.argemiprefabricats.com, podrà interrompre el servei a qualsevol usuari que faci una utilització no ètica, ofensiva, il·legal o incorrecta dels continguts o serveis de www.argemiprefabricats.com i/o contrària als interessos del titular de l’espai web.

9.- Jurisdicció.

Les parts, renunciant al seu propi fur si el tinguessin, es sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats de Vic per a qualsevol controvèrsia derivada de l’ús d’aquest espai web. La Llei aplicable serà l’espanyola.